Regulamin Ogólny

Pobierz Regulamin Ogólny

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie umowy i oferty handlowe zawarte pomiędzy firmą panel sell GmbH, zwaną dalej "Sprzedający", a klientami, zwanymi dalej "Klient", poza szczególnymi warunkami ofert specjalnych lub uzgodnionymi w indywidualnych potwierdzeniach zamówienia, podlegają w peirwszej kolejności postanowieniom aktualnego w danym momencie Regulaminu, nawet jeśli Sprzedający nie odniósł się do niego wyraźnie. Klient, składając zamówienie lub akceptując dostawę czy usługę, akceptuje automatycznie niniejszy Regulamin.
 2. Wszelkie inne, odrębne postanowienia Klienta nie mają zastosowania, chyba że zostały pisemnie zaakceptowane przez Sprzedającego. Milczenie Sprzedawcy nie oznacza akceptacji sprzecznego Regulaminu Klienta. Jeśli odrębne warunki Klienta zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedającego jako część umowy, w razie sprzeczności pomiędzy warunkami, rozstrzygającymi pozostają warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Klient jest traktowany jak Konsument przy założeniu, że zamówione przez niego towary i usługi nie służą jego działalności handlowej bądź gospodarczej. Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty posiadające osobowość prawną, które w momemcie zawierania umowy prowadziły działalność handlową lub gospodarczą traktowane są jako Przedsiębiorcy. 

§ 2 Warunki specjalne dotyczące towarów II i IB gatunku

 1. Oferowane przez Sprzedającego towary II gatunku, nie są towarami średniej jakości, jednakże nie spełniaja w pełni standartowych norm dla tego typu produktów. Towary te mogą posiadać zadrapania, wgniecenia, wady pianki i lakieru (np. powłoka odrywa się od płyty), odchylenia od norm w rozmiarach i grubościach, mogą być niezgodne z normami DIN i RAL oraz mogą posiadać pewne nierówności. Te odchylenia od przyjętych standardów nie stanowią jednak wady. W ramach realizacji zamówienia Sprzedający może również sporadycznie dostarczyć tzn. "panele nitowane". Ich płyty stalowe mogą być łączone poprzez nałożenie i zaciśnięcie, nitowanie lub klejenie. Jeśli panele w zamówionej przez Klienta długości są niedostępne Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia paneli dłuższych od zamówionych. W takim przypadku Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami i nie będzie to stanowić wady.
 2. Dostarczane towary gatunku IB, są nowe, ale moga mieć pewne wady zewnętrzne i mogą mieć odchylenia od norm przyjętych w kraju użytkownika pod wględem składu materiału (np. grubości stali, kompozycji pianki). W przypadku towaru gatunku IB, ani sporadyczne wady zewnętrze, ani odstępstwa od norm przyjętych w danym kraju użytkownika nie stanowią wady towaru. W związku z tym, Klient nie ma prawa do roszczeń, nie przysługuje mu prawo do zwrotu lub redukcji zamówienia, odszkodowania czy też zwrotu kosztów.
 3. W przypadku towarów II gatunku ich faktyczna dostępność nie jest gwarantowana nawet po zawarciu umowy. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że towary  nie są i nie mogą być dostępne w rozsądnym terminie, Sprzedający ma prawo zamienić zamówione brakujące produkty lub ich część na inne towary, pod warunkiem, że nie będzie to z niekorzyścią dla Klienta. Jeśli będzie to niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona opłata za całe zamówienie lub za niedostępne produkty. Wszelkie roszczenia są wykluczone, chyba że niemożność dostarczenia zamówienia wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego.
 4. W przypadku towarów II  i IB gatunku nie ma gwarancji, że spełniają one normy przyjęte w kraju użytkownika pod względem grubości stali i pianki.

§ 3 Oferty, Zamówienia

 1. Wszystkie oferty i szacowane koszty są  niezobowiązujące i niewiążące.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania faktury przez Sprzedającego. Faktura stanowi potwierdzenie zamówienia. W przypadku niewysłania faktury ani żadnego innego pisemnego potwierdzenia zamówienia umowa zostaje zawarta z chwilą pokwitowania odbioru towaru przez Klienta.
 3. Jeżeli pisemne  potwierdzenie zamówienia różni się od pierwotnego ustnego zamówienia, a w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu nie został złożony sprzeciw, potwierdzenie pisemne jest potwierdzeniem wiążącym. 
 4. Jeśli wybrane przez Klienta w momencie składania zamówienia produkty są niedostępne Sprzedający poinformuje go o tym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku gdy zamówione produkty są stale niedostępne Sprzedający nie przyjmie zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.
 5. Jeśli wybrane przez Klienta w momencie składania zamówienia produkty są chwilowo niedostępne Sprzedający poinformuje go o tym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie, klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Podobnie Sprzedający ma w tym wypadku również prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Wszelkie dodatkowe ustalenia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. Potwierdzenie faksem również uważane jest za wiążące.
 7. Sprzedawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zmian technicznych, błędów, literówek w zapisie i pośrednictwa w sprzedaży.

§ 4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane są w złotówkach. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku Vat, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Ceny obowiązujące w momencie złożenia zamówienia są wiążące. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od momentu zawarcia umowy, ale przed dostawą towarów zaistnieją szczególne okoliczności, na kóre Sprzedawca nie ma wpływu, a które znacząco wpływają na podstawę wyceny, Sprzedawca ma prawo do korekty uzgodnionych cen do wysokości uzasadnionej zaistniałymi okolicznościami. Dotyczy to w szczególności zmian przepisów prawnych i innych oficjalnych zarządzeń. Skorygowane ceny obliczane będą na tych samych zasadach co pierwotnie ustalone ceny i nie będą służyć zwiększeniu zysków.
 3. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od momentu zawacia umowy, ale przed dostawą towarów nastąpi nieprzewidziana znaczna zmiana cen materiałów Sprzedający ma prawo uaktualnić ceny po przedstawieniu dowodów wspomnianego wzrostu kosztów. Za znaczną uważana jest zmiana ceny o ponad 10%.
 4. W przypadku dostawy do krajów Unii Europejskiej zastosowanie mają stawki podatkowe obowiązujące w danym momencie w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku krajów spoza UE, cena zamówienia zostanie zmniejszona o tę kwotę. Za uiszczenie podatku od importu odpowiada Klient.

§ 5 Warunki płatności

 1. Należność za zamówienie wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami należy uiścić po wystawieniu faktury a przed dostawą.
 2. Płatności mają być dokonane w ustalonej kwocie, bez żadnych rabatów lub innych potrąceń, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
 3. Klient może zakwestionować roszczenia Sprzedającego wyłącznie wtedy, gdy wzajemne roszczenie klienta jest bezsporne lub zostało określone w sposób prawnie wiążący. 

§ 6Dostawa

 1.  Nasze oferty cenowe dotyczą towarów odbieranych bezpośrednio ze składu lub fabryki.
 2. Na życzenie Klienta Sprzedający może pomóc zorganizować dostawę zamówionych towarów. Wszelkie koszty transportu ponosi Klient. Transport  uzależniony jest od dostępności firm transportowych.
 3. Czas dostawy zależy od wynajętej firmy transportowej i ewentualnych wymagań stawianych przez Klienta. Ponieważ Sprzedający zleca dostawę zewnętrznej firmie transportowej, nie ma on wpływu na ewentulne opóźnienia i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę transportową.
 4. Jeżeli Sprzedający nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych w momencie zawarcia umowy okoliczności, takich jak: spory pracownicze, strajki, blokady, nieprzewidywalne awarie, niedobór surowców itp. jest on zwolniony od odpowiedzialności na czas trwania danych zakłóceń.
 5. Uzgodnione terminy dostaw zostaną przedłużone o czas trwania ewentualnych zakłóceń. Klientowi nie przysługuje z tego powodu żadne prawo do roszczeń. Obowiązki umowne Klienta są również zawieszane na czas trwania zakłócenia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta o pojawieniu się i zakończeniu okoliczności utrudniających realizacje zamówienia, spowodowanych w rozumieniu tych zapisów siłą wyższą oraz najpóźniej w 6 miesięcy po zakończeniu tychże utrudnień dostarczyć dowód, że nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zakłócenia. Na mocy przepisów prawo do odstąpienia od umowy pozostaje niezmienione dla obu stron.
 6. Jeżeli dostawa towaru jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Klient, wówczas Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu wszelkich dodatkowo poniesionych kosztów.

§ 7 Przeniesienie ryzyka

 1. W momencie przekazania towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej stronie odpowiedzialnej za dostawę ryzyko przechodzi na Klienta,.
 2. Na wniosek i koszt Klienta, Sprzedający ubezpieczy towar przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem podczas transportu, pożaru, zalaniem i innym możliwem do ubezpieczenia ryzykiem. Klient musi powiadomić o tym Sprzedającego przy składaniu zamówienia. Klient opłaci koszty z tym związane.
 3. Częściowe dostawy są dozwolone za zgodą Klienta. Jeżeli Klient z własnej winy odmawia przyjęcia towaru, jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy netto za każdy dzień roboczy. Całkowita odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do 10% łącznej sumy netto zamówienia. Ponadto Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów czasowego składowania nieprzyjetych przez niego towarów, w tym także kosztów transportu.  Dalsze roszczenia są wyraźnie zastrzeżone. Klient ma sobie prawo do udowodnienia, że rzeczywiste poniesione szkody są niższe niż kwota, której się od niego żąda.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. Każda dostawa odbywa się w ramach zastrzeżenia własności; własność przechodzi na Klienta dopiero po zapłaceniu całej faktury. Do tego czasu, towary nie mogą być zastawione, a Klient nie może przenieść ich własności na osoby trzecie jako środek ostrożności lub zapłatę za towary z prawami innych.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Klienta zwrotu dostarczonego produktu, gdy klient odstępuje od umowy. Wszelkie zastawianie dostarczonego produktu stanowi unieważnienie umowy. W celu umożliwienia Sprzedającemu podjęcia działania zgodnie z § 771 Niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego [ZPO], Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego na piśmie, jeżeli produkt jest przedmiotem zastawu lub w inny sposób zajęty przez strony trzecie. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedającemu kosztów prawnych i/lub kosztów sądowych, zgodnie z § 771 ZPO, Klient jest zobowiązany wobec Sprzedającego za wynikłe szkody.
 3. Jeżeli dostarczone towary są nierozerwalnie połączone lub zmieszane z innymi przedmiotami nienależącymi do Sprzedającego, nabywa on prawo współwłasności nowego obiektu, w proporcji do wartości dostarczonych towarów do innych obiektów połączonych lub zmieszanych w czasie kombinacji lub zmieszania. Jeśli połączenie lub zmieszanie jest takie, że obiekt Klienta jest uważany za główny element, uważa się, zgodnie z ustaleniami, że Klient przenosi proporcjonalną współwłasność Sprzedającemu. Klient powinien przekazać wyłączną własność lub współwłasność dla Sprzedającego.
 4. Klient ma prawo do odsprzedaży towarów dostarczonych w toku zwykłej działalności gospodarczej; przypisanie Sprzedającemu wszelkich roszczeń wobec ich odbiorców lub osób trzecich w wysokości łącznej faktury (w tym VAT) występujących z odsprzedaży towarów dostarczonych przez nas lub towarów, za które Sprzedawca, zgodnie z powyższymi przepisami ma prawo własności lub współwłasności, niezależnie od tego, czy dostarczony przedmiot został odsprzedany z lub bez umowy. Jeżeli Sprzedający jest tylko współwłaścicielem, przypisanie jest ograniczone do części roszczenia, która jest równa wysokości roszczenia ceny zakupu obliczonej przez Sprzedającego dla Klienta, jak również wszelkich ewentualnych roszczeń wobec akcesoriów. Jeśli roszczenie wynikające z odsprzedaży towarów warunkowych jest zastąpione przez innego roszczenie, np. ubezpieczeniowe lub odszkodowania, przypisanie dotyczy tego roszczenia. Klauzula dotycząca częściowej cesji za towary, których Sprzedający jest właścicielem lub współwłaścicielem zgodnie z powyższymi przepisami, jest odpowiednio ważna. Jeżeli roszczenie cesji jest w rachunku bieżącym, Klient przydziela Sprzedającemu roszczenia salda końcowego w wysokości ceny zakupu zafakturowanej przez Sprzedającego. We wszystkich przypadkach, Sprzedający akceptuje cesję. Klient ma również prawo do zbierania oświadczeń po cesji. Sprzedający jest uprawniony do samodzielnego zbierania roszczeń, ale obiecuje nie zbierać ich tak długo, aby spełniać swoje zobowiązania i nie zalegać z płatnością. W tym przypadku, Sprzedający może zażądać od klienta ujawnienia przypisanych roszczeń i dłużników oraz dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do cesji, jak również odpowiednich dokumentów i poinformowania dłużników (strony trzecie) o cesji. Jeśli klient skutecznie zgodził się na zakaz cesji z własnym kupującym (-mi), nie mają oni prawa do sprzedaży towarów pod warunkiem, że zastrzeżenie własności pozostaje skuteczne.
 5. Zawieszenie płatności lub dekretu postępowania upadłościowego, a także złożenie oświadczenia rewidenta zgodnie z § 807 ZPO kończy prawo Klienta do odsprzedaży warunkowych towarów, a także towarów podlegających współwłasności Sprzedającego według § 6 ust. 3 i do zbierania roszczeń przypisanych Sprzedającemu.
 6. Klient zobowiązany jest do prawidłowego przechowywania warunkowych towarów i ich ubezpieczenia od kradzieży, ognia, wody, transportu i innych uszkodzeń na własny koszt.
 7. Jeżeli zastrzeżenie własności wymaga z przyczyn prawnych, wpisu do rejestru, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodę na to w wymaganej formie. Jeżeli zastrzeżenie prawa własności lub innego zabezpieczenia ułożone według tych warunków nie może być uzgodnione z takim samym skutkiem jak w prawie niemieckim, ale z zastrzeżeniem innych praw albo innych instrumentów bezpieczeństwa, dozwolone jest, aby Sprzedający był uprawniony do tych praw. Klient oświadcza na to swoją zgodę i zapewni wymaganą pomoc.
 8. Klient ma prawo do roszczeń wobec Sprzedającego o zwolnienie warunkowej nieruchomości, jeżeli papiery wartościowe przekraczają 110% wartości rynkowej. Roszczenie o wydaniu istnieje także wtedy, gdy szacunkowa wartość towarów warunkowych 150% wartości wierzytelności ma być zabezpieczona.

§ 9 Gwarancja

 1. Jeżeli dostarczony jest towar drugiej jakości, zastosowanie ma § 2 Specjalne warunki dla materiałów klasy B i towarów 1B.
 2. Jeżeli klient nie jest konsumentem, widoczne wady należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy w formie pisemnej lub w przypadku wad ukrytych, po wykryciu. Jeżeli wady takie nie zostały zgłoszone w czasie, towary są uznane za zatwierdzone i zaakceptowane z pełnym wygaśnięciem praw gwarancyjnych.
 3. Jeżeli wady dostarczonych towarów pierwszej klasy odnotowano w okresie gwarancji, Sprzedający może wybierać pomiędzy wymianą i naprawą. Oczywiste wady należy zgłaszać na piśmie Sprzedawcy i niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy. W przypadku ukrytych wad, stosuje się czas od momentu ich wykrycia. Jeśli naprawa nie jest uzasadniona lub nie powiodła się, Klient może żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Jeśli wspomniane wady nie zostały zgłoszone w czasie, Klient traci uprawnienia gwarancyjne.
 4. Klient musi dostarczyć Sprzedającemu możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych w rozsądnych granicach. Jeśli Klient nie podejmie niezbędnych odpowiednich działań, Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności za jakiekolwiek występujące szkody.
 5. Jeżeli wadliwość produktu jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub ingerencją osób trzecich, które nie zostały wyraźnie dopuszczone przez Sprzedającego, Klient musi ponieść koszty kolejnych ulepszeń (wymiany, dostawy lub naprawy). Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem w tej sprawie. Jeżeli Klient nie chce kolejnych usprawnień w tych okolicznościach, zwrot kosztów Sprzedającego nastąpi po przedstawieniu dokumentacji.
 6. Roszczenia klienta z tytułu gwarancji wygasają po 12 miesiącach po dostawie, jeżeli Klient nie jest konsumentem. Jeśli klient jest konsumentem, roszczenia gwarancyjne wygasają dwa lata od daty dostawy. Okres gwarancji rozpoczyna się od odbioru towaru.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwości produktu, chyba że takie szkody zostały spowodowane przez rażące niedbalstwo lub umyślne naruszenia obowiązków popełnione przez samego Sprzedającego, jego przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość produktu, jeśli wada wynika z wszelkich dodatkowych specyfikacji określonych przez Klienta. Powyższe nie ma zastosowania do przewidywalnych szkód wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takim przypadku jednak, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie, w którym szkoda mogła zostać przewidziana. Powyższych ograniczeń wyraźnie nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za przewidywalne szkody wynika z naruszenia obowiązków przez samych klientów, ich pomocników lub przedstawicieli prawnych.
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu Ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 10 Zwrot dostarczonych towarów

Wszelkie towary dostarczone przez Sprzedającego mogą być zwrócone tylko w oparciu o indywidualne porozumienia na piśmie. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy lub w odniesieniu do uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych.

§ 11 Rozwiązanie umowy przez Klienta

Jeżeli klient odstępuje od umowy lub nie wypowie jej z innych przyczyn, bez prawnej przyczyny wypowiedzenia, i jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za to rozwiązania, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Klienta alternatywnie całkowitej zapłaty ceny zakupu, stanowiącej zwrot kosztów w wysokości 12% wartości umowy brutto, lub minimum 500 £. Klient ma prawo do przedstawienia dowodów, że odpowiedni zwrot w jego konkretnym przypadku jest znacznie niższy niż stawka przedstawiona w 1 zdaniu niniejszej sekcji.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta za odszkodowanie z jakichkolwiek przyczyn prawnych jest ograniczona do przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
 2. Roszczenia klienta za szkody inne, niż te wynikające tytułu czynu niedozwolonego oraz oszustwa, wygasają nie później niż dwa lata po poznaniu szkody oraz okolicznościach stanowiących podstawę do ich roszczenia, bez tej wiedzy nie później niż trzy lata od dnia, w którym miało miejsce szkodliwe zdarzenie.

§ 13 Polityka prywatności

Posługując się danymi osobowymi klienta, Sprzedający przestrzega wszystkich przepisów Ustawy o ochronie danych i ma prawo do przetwarzania i przechowywania wszystkich danych dotyczących jego relacji biznesowych z Klientem, zgodnie z powyższą ustawą. Ponadto, Sprzedający zgodnie z obowiązującym prawem jest upoważniony do zbierania informacji na temat zdolności kredytowej od agencji handlu i badań ekonomicznych.

§ 14 Przepisy końcowe

 1. Wszelkie modyfikacje lub zmiany tych warunków powinny być dokonane na piśmie.
 2. Zależność między stronami umowy podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. W szczególności stosuje się Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 3. Miejscem dla rozpatrywania sporów wynikających z lub w związku z zawartym stosunkiem umownym lub relacji z Klientem, jest Lipsk, Niemcy.

§ 15 Klauzula podzielności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków w całości lub w części staną się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony umowy są zobowiązane do interpretowania i uporządkowania przepisów w taki sposób, aby cel ekonomiczny  unieważnionych lub prawnie nieważnych części został w miarę możliwości osiągnięty.


Kontakt bezpośredni

Skontaktuj się z naszym pracownikiem

Numer telefonu: 022-1168158

E-mail: