Regulamin

Pobierz Regulamin Ogólny

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie umowy i oferty handlowe zawarte pomiędzy firmą panel sell GmbH, zwaną dalej "Sprzedającym", a klientami, zwanymi dalej "Klient", poza szczególnymi warunkami ofert specjalnych lub indywidualnymi uzgodnieniami uwzglednionymi w formie pisemnej w potwierdzeniu zamówienia, podlegają w pierwszej kolejności postanowieniom aktualnego w danym momencie Regulaminu, nawet jeśli Sprzedający nie odniósł się do niego wyraźnie. Klient, składając zamówienie lub akceptując dostawę czy usługę, akceptuje automatycznie niniejszy Regulamin.
 2. Warunki innych regulaminów i postanowień Klienta nie mają zastosowania, chyba że zostały pisemnie zaakceptowane przez Sprzedającego. Milczenie Sprzedawcy nie oznacza akceptacji sprzecznego Regulaminu Klienta. Jeśli odrębny regulamin Klienta został wyraźnie zaakceptowany przez Sprzedającego jako część umowy, w razie sprzeczności warunków zawrtych w obu regulaminach, rozstrzygającymi pozostają warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Klient traktowany jest jak Konsument przy założeniu, że zamówione przez niego towary i usługi nie służą jego działalności handlowej bądź gospodarczej. Osoby fizyczne lub prawne albo podmioty posiadające osobowość prawną, które w momemcie zawierania umowy prowadziły działalność handlową lub gospodarczą traktowane są jako Przedsiębiorcy. 

§ 2 Warunki specjalne dotyczące towarów II i IB gatunku

 1. Oferowane przez Sprzedającego towary II gatunku, nie są towarami gorszej jakości, jednakże nie spełniaja w pełni standartowych norm dla tego typu produktów. Towary te mogą posiadać zadrapania, wgniecenia,wady pianki i lakieru (np. powłoka odrywa się od okładziny), odchylenia od norm przyjętych dla danych rozmiarów i grubości, mogą być niezgodne z normami DIN i RAL oraz mogą posiadać pewne nierówności. Te odchylenia od przyjętych standardów nie stanowią jednak wady produktu. W ramach realizacji zamówienia Sprzedający może również sporadycznie dostarczyć tzn. "panele nitowane". Ich płyty stalowe mogą być połączone poprzez nałożenie i zaciśnięcie, nitowanie lub klejenie blach. Jeśli panele w zamówionej przez Klienta długości są niedostępne Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia paneli dłuższych od zamówionych. W takim przypadku Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami i nie będzie to traktowane jako towar wadliwy i niegodny z zamówieniem.
 2. Dostarczane towary gatunku IB, są nowe, ale moga mieć pewne wady zewnętrzne i mogą mieć odchylenia od norm przyjętych w kraju użytkownika pod wględem składu materiału (np. grubości stali, kompozycji pianki). W przypadku towaru gatunku IB, ani sporadyczne wady zewnętrze, ani odstępstwa od norm przyjętych w danym kraju użytkownika nie stanowią wady towaru. W związku z tym, Klient nie ma prawa do roszczeń, nie przysługuje mu prawo do zwrotu lub redukcji zamówienia, odszkodowania czy też zwrotu kosztów.
 3. W przypadku towarów II gatunku ich faktyczna dostępność nie jest gwarantowana nawet po zawarciu umowy. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że towary  nie są i nie mogą być dostępne w rozsądnym terminie, Sprzedający ma prawo zamienić zamówione brakujące produkty lub ich część na inne towary, pod warunkiem, że nie będzie to z niekorzyścią dla Klienta. Jeśli będzie to niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona opłata za całe zamówienie lub za niedostępne produkty. Wszelkie roszczenia są wykluczone, chyba że niemożność dostarczenia zamówienia wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego.
 4. W przypadku towarów II  i IB gatunku nie ma gwarancji, że spełniają one normy przyjęte w kraju użytkownika pod względem grubości stali i pianki.

§ 3 Oferty, Zamówienia

 1. Wszystkie oferty i szacowane koszty są  niezobowiązujące i niewiążące.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie wystawienia faktury przez Sprzedającego. Faktura stanowi potwierdzenie zamówienia. Jeśli ani faktura ani żadne inne pisemne potwierdzenie zamówienia nie zostaną wystawione, umowa zostaje zawarta z chwilą pokwitowania odbioru towaru przez Klienta.
 3. Jeżeli pisemne potwierdzenie zamówienia różni się od początkowego zamówienia ustnego, a w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania nie został złożony sprzeciw, potwierdzenie pisemne jest potwierdzeniem wiążącym. 
 4. Jeśli produkty wybrane przez Klienta w momencie składania zamówienia są niedostępne Sprzedający poinformuje go o tym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku gdy zamówione produkty są stale niedostępne Sprzedający nie przyjmie zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.
 5. Jeśli produkty wybrane przez Klienta w momencie składania zamówienia są chwilowo niedostępne Sprzedający poinformuje go o tym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie, klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Podobnie Sprzedający ma w tym wypadku również prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Wszelkie dodatkowe ustalenia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. Potwierdzenie faksem również uważane jest za wiążące.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pośrednictwa sprzedaży, zmiany cen, zmiany parametrów technicznych, pomyłki i błędów typograficznych.

§ 4 Ceny

 1. Wszystkie ceny sa cenami netto, nie zawierają podatku VAT i podane są w złotówkach, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Ceny obowiązujące w momencie złożenia zamówienia są wiążące. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od momentu zawarcia umowy, a przed dostawą towarów zaistnieją szczególne okoliczności, na kóre Sprzedawca nie ma wpływu, a które znacząco wpływają na podstawę wyceny, Sprzedawca ma prawo do korekty uzgodnionych cen do wysokości uzasadnionej zaistniałymi okolicznościami. Dotyczy to w szczególności zmian przepisów prawnych i innych oficjalnych zarządzeń. Skorygowane ceny obliczane będą na tych samych zasadach co pierwotnie ustalone ceny i nie będą służyć zwiększeniu zysków.
 3. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od momentu zawacia umowy, ale przed dostawą towarów nastąpi nieprzewidziana znaczna zmiana cen materiałów Sprzedający ma prawo uaktualnić ceny po przedstawieniu dowodów wspomnianego wzrostu kosztów. Za znaczną uważana jest zmiana ceny o ponad 10%.
 4. W przypadku dostawy do krajów Unii Europejskiej zastosowanie mają stawki podatkowe obowiązujące w danym momencie w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku krajów spoza UE, cena zamówienia zostanie zmniejszona o tę kwotę. Za uiszczenie podatku od importu odpowiada Klient.

§ 5 Warunki płatności

 1. Należność za zamówienie wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami należy uiścić po wystawieniu faktury a przed dostawą.
 2. Płatności mają być dokonane w ustalonej kwocie, bez rabatów lub innych potrąceń, nieuwzględnionych we wczęsniejszych ustaleniach w formie pisemnej. 
 3. Klient ma prawo zakwestionować roszczenia Sprzedającego wyłącznie wtedy, gdy wzajemne roszczenie klienta jest bezsporne lub stwierdzone prawomocnie.

§ 6 Dostawa

 1.  Oferty cenowe dotyczą towarów odbieranych bezpośrednio ze składu lub fabryki.
 2. Na życzenie Klienta Sprzedający może pomóc zorganizować dostawę zamówionych towarów. Wszelkie koszty transportu ponosi Klient. Transport  uzależniony jest od dostępności firm transportowych.
 3. Czas dostawy zależy od wynajętej firmy transportowej i ewentualnych wymagań stawianych przez Klienta. Ponieważ Sprzedający zleca dostawę zewnętrznej firmie transportowej, nie ma on wpływu na ewentulne opóźnienia i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę transportową.
 4. Jeżeli Sprzedający nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych w momencie zawarcia umowy okoliczności, takich jak: spory pracownicze, strajki, blokady, nieprzewidywalne awarie, niedobór surowców itp. jest on zwolniony od odpowiedzialności na czas trwania danych zakłóceń.
 5. Uzgodnione terminy dostaw zostaną przedłużone o czas trwania ewentualnych zakłóceń. Klientowi nie przysługuje z tego powodu żadne prawo do roszczeń. Obowiązki umowne Klienta są również zawieszane na czas trwania zakłócenia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta o pojawieniu się i zakończeniu okoliczności utrudniających realizacje zamówienia, spowodowanych w rozumieniu tych zapisów siłą wyższą oraz najpóźniej w 6 miesięcy po zakończeniu tychże utrudnień dostarczyć dowód, że nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zakłócenia. Na mocy przepisów prawo do odstąpienia od umowy pozostaje niezmienione dla obu stron.
 6. Jeżeli dostawa towaru jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Klient, wówczas Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu wszelkich dodatkowo poniesionych kosztów.

§ 7 Przeniesienie ryzyka

 1. W momencie przekazania towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej stronie odpowiedzialnej za dostawę ryzyko przechodzi na Klienta,.
 2. Na życzenie i koszt Klienta, Sprzedający ubezpieczy towar przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem podczas transportu, pożaru, zalaniem i innym możliwym do ubezpieczenia ryzykiem. Klient musi pisemnie zawiadomość sprzedającego o takim życzeniu przy składaniu zamówienia. Koszty z tym związane ponosi Klient.
 3. Dopuszcza się możliwość dostaw partiami o ile Klient uzna je za uzasadnione. Jeżeli Klient z własnej winy odmawia przyjęcia towaru, jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy netto za każdy dzień roboczy. Całkowita odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do 10% łącznej sumy netto zamówienia. Klient zobowiązany jest również do poniesienia kosztów czasowego składowania nieprzyjetych przez niego towarów, w tym także kosztów transportu. Dalsze roszczenia są zastrzeżone. Klient ma  prawo przedstawić dowody, że rzeczywiste poniesione szkody są niższe niż kwota, której się od niego żąda.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. Każda dostawa odbywa się w ramach zastrzeżenia własności; własność przechodzi na Klienta dopiero po zapłaceniu całej faktury. Do tego czasu, Klient nie ma prawa do zastawiania towaru, przenoszenia jego wlasności  w celu zabezpieczenia lub obciążania go innymi zobowiązaniami.
 2. Jeśli Klient odstapi od umowy sprzedawca uprawniony jest do żądania od Klienta zwrotu dostarczonego towaru. Zajęcie dostarczonego towaru automatycznie skutkuje unieważnieniem umowy. W celu umożliwienia Sprzedającemu podjęcia działania zgodnie z § 771 Niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego [ZPO], Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego na piśmie, jeżeli produkt jest przedmiotem zastawu lub jeśli jest w jakiś inny sposób zajęty przez strony trzecie. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedającemu kosztów prawnych i/lub kosztów sądowych, zgodnie z § 771 ZPO, Klient odpowiada wobec Sprzedającego za wynikłe szkody.
 3. Jeżeli dostarczone towary zostaną nierozerwalnie połączone lub zmieszane z przedmiotami nienależącymi do Sprzedającego, nabywa on prawo współwłasności do powstałego w ten sposób przedmiotu proporcjonalne do wartości dostarczonych przez niego towarów objętych zastrzeżeniem własności. Jeśli elementy Klienta stanowią główną składową obiektu powstałego w wyniku wyżej wspomnianego połączenia lub zmieszania, Klient przenosi na Sprzedającego odpowiednio proporcjonalne prawo  współwłasności. Klient zabezpieczy wyłączną własność lub współwłasność Sprzedającego.
 4. Klient ma prawo do odsprzedaży dostarczonych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Przenosi on jednak na Sprzedającego prawo do otrzymania wszelkich wierzytelności należnych mu od jego klientów lub osób trzecich, w wysokości łącznej faktury (w tym VAT) z tytułu odsprzedaży dostarczonych mu przez Sprzedającego towarów, do których, zgodnie z powyższymi zapisami, Sprzedający ma prawo własności lub współwłasności, niezależnie od tego, czy dostarczony towar został odsprzedany na podstawie zawartego porozumienia czy bez niego. Jeżeli Sprzedający jest tylko współwłaścicielem, przeniesione na niego wierzytelności ograniczają się do wysokości ceny w jakiej Sprzedający sprzedał  Klientowi towar wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli wierzytelność z odsprzedaży towarów warunkowych zostaje zastąpiona inną np. ubezpieczeniem lub odszkodowaniem, przeniesienie dotyczy tego roszczenia. W takim przypadku, zgodnie z powyższymi przepisami, zastosowanie ma klauzula dotycząca częściowej cesji za towary, których Sprzedający jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli scedowana wierzytelność przypisana jest do rachunku bankowego, Klient przydziela Sprzedającemu prawo do pobrania z niego środków w wysokości odpowiadającej całkowitej należności za sprzedany towar zafakturowanej przez Sprzedającego. We wszystkich przypadkach Sprzedający akceptuje cesję. Klient ma prawo egzekwować wierzytelności także po ich scedowaniu. Sprzedający jest uprawniony do samodzielnego ściągania wierzytelności po ich scedowaniu, ale zobowiązuje się ich nie pobierać dopóki Klilent wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie zalega z płatnościami. Sprzedający może jednak zażądać od klienta ujawnienia scedowanych wierzytelności i dłużników oraz dostarczenia mu wszelkich informacji i powiązanych dokumentów niezbędnych ściągiecia wierzytelności oraz poinformowania dłużników (strony trzecie) o cesji. Jeśli w umowie Klienta z własnym klientem końcowym pojawił się zapis o zakazie przenoszenia wierzytelności na osoby trzecie, Klient nie ma prawa do sprzedaży towarówtak długo jak długoprwo własności podlega zastrzeżeniu.
 5. Zawieszenie płatności lub dekretu postępowania upadłościowego, a także złożenie oświadczenia rewidenta zgodnie z § 807 ZPO kończy prawo Klienta do odsprzedaży warunkowych towarów, a także towarów podlegających współwłasności Sprzedającego według § 6 ust. 3 i do zbierania roszczeń przypisanych Sprzedającemu.
 6. Klient zobowiązany jest do prawidłowego przechowywania warunkowych towarów i ich ubezpieczenia od kradzieży, ognia, wody, transportu i innych uszkodzeń na własny koszt.
 7. Jeżeli zastrzeżenie własności wymaga z przyczyn prawnych, wpisu do rejestru, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodę na to w wymaganej formie. Jeżeli zastrzeżenie prawa własności lub innego zabezpieczenia ułożone według tych warunków nie może być uzgodnione z takim samym skutkiem jak w prawie niemieckim, ale z zastrzeżeniem innych praw albo innych instrumentów bezpieczeństwa, dozwolone jest, aby Sprzedający był uprawniony do tych praw. Klient oświadcza na to swoją zgodę i zapewni wymaganą pomoc.
 8. Klient ma prawo do roszczeń wobec Sprzedającego o zwolnienie warunkowej nieruchomości, jeżeli papiery wartościowe przekraczają 110% wartości rynkowej. Roszczenie o wydaniu istnieje także wtedy, gdy szacunkowa wartość towarów warunkowych 150% wartości wierzytelności ma być zabezpieczona.

§ 9 Gwarancja

 1. Jeżeli dostarczony jest towar drugiej jakości, zastosowanie ma § 2 Specjalne warunki dla materiałów klasy B i towarów 1B.
 2. Jeżeli klient nie jest konsumentem, widoczne wady należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy w formie pisemnej lub w przypadku wad ukrytych, po wykryciu. Jeżeli wady takie nie zostały zgłoszone w czasie, towary są uznane za zatwierdzone i zaakceptowane z pełnym wygaśnięciem praw gwarancyjnych.
 3. Jeżeli wady dostarczonych towarów pierwszej klasy odnotowano w okresie gwarancji, Sprzedający może wybierać pomiędzy wymianą i naprawą. Oczywiste wady należy zgłaszać na piśmie Sprzedawcy i niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy. W przypadku ukrytych wad, stosuje się czas od momentu ich wykrycia. Jeśli naprawa nie jest uzasadniona lub nie powiodła się, Klient może żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Jeśli wspomniane wady nie zostały zgłoszone w czasie, Klient traci uprawnienia gwarancyjne.
 4. Klient musi dostarczyć Sprzedającemu możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych w rozsądnych granicach. Jeśli Klient nie podejmie niezbędnych odpowiednich działań, Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności za jakiekolwiek występujące szkody.
 5. Jeżeli wadliwość produktu jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub ingerencją osób trzecich, które nie zostały wyraźnie dopuszczone przez Sprzedającego, Klient musi ponieść koszty kolejnych ulepszeń (wymiany, dostawy lub naprawy). Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem w tej sprawie. Jeżeli Klient nie chce kolejnych usprawnień w tych okolicznościach, zwrot kosztów Sprzedającego nastąpi po przedstawieniu dokumentacji.
 6. Roszczenia klienta z tytułu gwarancji wygasają po 12 miesiącach po dostawie, jeżeli Klient nie jest konsumentem. Jeśli klient jest konsumentem, roszczenia gwarancyjne wygasają dwa lata od daty dostawy. Okres gwarancji rozpoczyna się od odbioru towaru.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwości produktu, chyba że takie szkody zostały spowodowane przez rażące niedbalstwo lub umyślne naruszenia obowiązków popełnione przez samego Sprzedającego, jego przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość produktu, jeśli wada wynika z wszelkich dodatkowych specyfikacji określonych przez Klienta. Powyższe nie ma zastosowania do przewidywalnych szkód wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takim przypadku jednak, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie, w którym szkoda mogła zostać przewidziana. Powyższych ograniczeń wyraźnie nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za przewidywalne szkody wynika z naruszenia obowiązków przez samych klientów, ich pomocników lub przedstawicieli prawnych.
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu Ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 10 Zwrot dostarczonych towarów

Wszelkie towary dostarczone przez Sprzedającego mogą być zwrócone tylko w oparciu o indywidualne porozumienia na piśmie. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy lub w odniesieniu do uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych.

§ 11 Rozwiązanie umowy przez Klienta

Jeżeli klient odstępuje od umowy lub nie wypowie jej z innych przyczyn, bez prawnej przyczyny wypowiedzenia, i jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za to rozwiązania, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Klienta alternatywnie całkowitej zapłaty ceny zakupu, stanowiącej zwrot kosztów w wysokości 12% wartości umowy brutto, lub minimum 500 £. Klient ma prawo do przedstawienia dowodów, że odpowiedni zwrot w jego konkretnym przypadku jest znacznie niższy niż stawka przedstawiona w 1 zdaniu niniejszej sekcji.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta za odszkodowanie z jakichkolwiek przyczyn prawnych jest ograniczona do przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
 2. Roszczenia klienta za szkody inne, niż te wynikające tytułu czynu niedozwolonego oraz oszustwa, wygasają nie później niż dwa lata po poznaniu szkody oraz okolicznościach stanowiących podstawę do ich roszczenia, bez tej wiedzy nie później niż trzy lata od dnia, w którym miało miejsce szkodliwe zdarzenie.

§ 13 Polityka prywatności

Posługując się danymi osobowymi klienta, Sprzedający przestrzega wszystkich przepisów Ustawy o ochronie danych i ma prawo do przetwarzania i przechowywania wszystkich danych dotyczących jego relacji biznesowych z Klientem, zgodnie z powyższą ustawą. Ponadto, Sprzedający zgodnie z obowiązującym prawem jest upoważniony do zbierania informacji na temat zdolności kredytowej od agencji handlu i badań ekonomicznych.

§ 14 Przepisy końcowe

 1. Wszelkie modyfikacje lub zmiany tych warunków powinny być dokonane na piśmie.
 2. Zależność między stronami umowy podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. W szczególności stosuje się Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 3. Miejscem dla rozpatrywania sporów wynikających z lub w związku z zawartym stosunkiem umownym lub relacji z Klientem, jest Lipsk, Niemcy.

§ 15 Klauzula podzielności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków w całości lub w części staną się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony umowy są zobowiązane do interpretowania i uporządkowania przepisów w taki sposób, aby cel ekonomiczny  unieważnionych lub prawnie nieważnych części został w miarę możliwości osiągnięty.

Kontakt
PaneleObróbki blacharskieŚruby